Běžná údržba

3.1 Mazací soustava 3.11 Řízení
3.2 Větrání klikové skříně3.12 Rozdělovač
3.3 Alternátor (dynamo) 3.13 Brzdová soustava
3.4 Akumulátorová baterie 3.14 Kola a pneumatiky
3.5 Chladící soustava 3.15 Osvětlení a přístroje
3.6 Spojka 3.16 Stěrače a ostřikovače
3.7 Manuální převodovka 3.17 Zámky, kliky
3.8 Automatická převodovka3.18 Výfuková soustava
3.9 Zadní náprava 3.19 Karosérie
3.10 Přední náprava 3.20 Servisní údaje3.1 Mazací soustava
Těsnost motoru
Zkontrolujte všechny spoje motoru, které jsou vidět z místa nad olejovými otvory. Zkontrolujte těsnost následujících míst na spodní straně motoru: vypouštěcí zátka, přetlakový spoj, olejový filtr, strana k převodovce, přední kryt klikové hřídele za řemenicí a okolí přední části motoru. Najde-li se stopa unikání oleje, musí se vyhledat její zdroj a ihned odstranit.
Množství oleje
Základním požadavkem je udržovat hladinu oleje v motoru na předepsané výši. Množství kontrolujte nejméně jednou týdně a vždy před delší jízdou (obr. A1 a A2). Je-li motor právě po jízdě, počkejte 5 minut po jeho zastavení, aby mohl stéct zpátky do vany. Při výměně oleje musí být vozidlo nadzvednuto. Hladina oleje má být udržována po značku MAX na kontrolní měrce a nesmí klesnout pod značku MIN. Je-li hladina nižší, doplňte předepsaný olej plnícím otvorem v krytu vačkového hřídele po vyjmutí zátky. Přibližné množství oleje ke zvednutí hladiny z rysky MIN na MAX na měrce je 1 l. Nepřeplňujte, jinak může dojít k prosakování oleje a ke zvýšení jeho spotřeby.
Poznámka: Je-li nutné doplňovat olej častěji než obvykle, může to být způsobeno opotřebováním motoru nebo jeho netěsností. Zkontrolujte nejdříve těsnost motoru a pak zda se nadměrně nekouří z výfuku.

A1 A2
A.1 Kontrolní měrka oleje je u motoru OHV umístěna vpravo vzadu ve směru jízdy. A.2 Kontrolní měrka je umístěna u motoru OHC vlevo vzadu ve směru jízdy.

Výměna oleje
Motorový olej je třeba vyměňovat každých 6 000 mil nebo každé dva roky zároveň s olejovým filtrem. Pokud je vozidlo používáno v těžkých provozních podmínkách, je třeba měnit ho častěji, filtr v tomto případě stačí měnit při každé druhé výměně oleje. Většina těžkých podmínek provozu, při kterých vznikají nečistoty, jsou malá zatížení motoru, malé rychlosti a krátké cesty. Vysoké rychlosti při dlouhých cestách jsou všeobecně příznivé pro motor. Moderní motorové oleje obsahují aditiva, která oddalují tvorbu nečistot, ale i ta mají svá omezení. Kontrolní měrka může poskytnout přehled o stavu oleje. Aditivované (detergentní)oleje brání usazování částeček karbonu, proto malé množství karbonu zapříčíní rychlé znečištění oleje. Jakmile je na měrce nápadnější povlak z nečistot, musí se olej vyměnit. Přítomnost vlhkých skvrn na vahadlech, viditelných otvorem pro plnění, signalizuje nepříznivé podmínky provozu motoru. V takovém případě je žádoucí častější vypouštění a výměna oleje. Olej vypouštějte, když je motor ještě teplý, z vany po vyšroubování vypouštěcí zátky. Vypouštěcí zátku vyčistěte a zašroubujte zpět s novým těsněním. Zátku utáhněte pevně, ale ne nadměrnou sílou. Výměna olejového filtru je popsána dále. Naplňte motor předepsaným množstvím oleje závislým na tom, zda byl vyměněn i olejový filtr. Nastartujte motor a po pěti minutách zkontrolujte hladinu oleje, je-li nutné, doplňte.

Výměna olejového filtru
Olejový filtr by měl být měněn stejně jako motorový olej každých 6 000 mil nebo při každé výměně motorového oleje. Olejový filtr je vyměnitelného nábojnicového typu, je našroubován s těsněním na levé straně bloku válců. Lze ho vyšroubovat rukou, pokud ne, lze ho uvolnit speciálním řetězovým trhákem (obr. A3 a A4). Jinou možností uvolnění utaženého filtru je prorazit ho skrz šroubovákem a nastavit velkým páčidlem. To je však nepříliš čistá práce, protože z proražených otvorů vytéká olej. Pod filtr umístěte odkapávací vanu, při odšroubování vyteče určité množství oleje. Očistěte montážní plochy na motoru. Zkontrolujte správné umístění pryžového těsnícího kroužku na novém filtru a navlhčete ho čistým motorovým olejem. Zašroubujte filtr rukou k hornímu závitu až se dotýká těsnění montážní plochy a pak utáhněte filtr o tři čtvrtiny otáčky, víc není třeba ! Po naplnění motoru novým olejem nastartujte motor a zkontrolujte netěsnosti, pokud filtr dobře netěsní, ihned zastavte motor.

A3 A4
A.3 Demontáž olejového filtru z motoru 1300. A.4 Vyšroubování olejového filtru u motoru OHC.


3.2 Větrání klikové skříně
Údržba větrací soustavy klikové skříně se provádí každých 18 000 mil, aby byla zajištěna správná funkce soustavy, jinak se může stát, že vzroste tlak v klikové skříni a způsobí následné unikání oleje z motoru a růst spotřeby oleje. Vstupní vzduchový filtr je částí plnícího víčka na krytu vačkového hřídele, které po vyjmutí umyjte v benzínu nebo lépe v petroleji. Prozkoumejte, zda jsou čisté větrací otvory na spodní straně víčka. Před zpětným nasazením víčka je osušte zatřepáním. V žádném případě nesušte filtr stlačeným vzduchem, můžete ho poškodit. Pokud je filtr nadměrně znečištěný nebo ucpaný, vyměňte ho. Demontujte regulační ventil z odlučovače oleje na boku bloku válců (obr. A5). Ventil je zatlačen v pryžovém pouzdře. Očistěte ventil v rozpouštědle stejným způsobem jako víčko a osušte stlačeným vzduchem. Pokud je ventil vadný nebo nadměrně znečištěný, je nutné ho vyměnit. Hadice a připojovací hubici očistěte v rozpouštědle po prozkoumání kusem drátu. Nefunkčnost větrací soustavy může indikovat mírná lenost motoru. Nezkoušejte vyrovnat tento stav seřizováním karburátoru nebo odpojením soustavy, protože odpojení soustavy z motoru má nepříznivý vliv na spotřebu paliva a větrání motoru s následným zkrácením životnosti motoru. Ke zjištění, zda je mírná lenost motoru způsobena nefunkční větrací soustavou, vyměňte regulační ventil za dobrý a srovnejte stav. Pokud se stav nezmění, není ventil vadný. Zkontrolujte zbytek soustavy, nejsou-li někde překážky a očistěte je, jak bylo uvedeno výše. Pokud je stále nefunkční, je nutno provést kontrolu dalších částí motoru.

A5 A.5 Části větrací soustavy klikové skříně (motor OHV).


3.3 Alternátor (dynamo)
Napnutí hnacího řemene
Správné napnutí hnacího řemene alternátoru a vodního čerpadla je důležité k zajištění efektivní činnosti chladící a dobíjecí soustavy. Nadměrné napnutí způsobí rychlé opotřebování řemene a nadměrnou námahu ložisek čerpadla a alternátoru. Při správném napnutí je průhyb řemene při mírném tlaku prstu uprostřed největší délky řemene mezi řemenicemi asi 1 - 1,3 cm. (obr. A6). Je-li nutné seřídit napnutí řemene, povolte šroub seřizovacího kloubu alternátoru a dva šrouby upevňující alternátor v držácích (obr. A7). Posunujte alternátor směrem od motoru až dosáhnete správného napnutí řemene - ale vyvarujte se přepínání řemene.

A6 A7
A.6 Kontrola napnutí řemene ventilátoru. A.7 Seřízení napnutí řemene povolením šroubů.

Výměna řemene
Stav řemene (řemenů) kontrolujte pravidelně. Je-li vrubovaný, pořezaný, nadměrně opotřebovaný nebo jinak poškozený, je třeba řemen vyměnit. Je-li při chodu hlučný, zkontrolujte jeho nasazení na řemenicích. Při výměně postupujte stejně jako při napínání, ale přitiskněte alternátor co nejvíce k motoru a řemen vyjměte z řemenic. Před nasazením nového řemene se ujistěte, že není zkroucený a napněte ho dle již uvedeného postupu. Nepoužívejte k nasazení nového řemene na řemenice páčidla, můžete tak poškodit řemen nebo řemen ! Napnutí nového řemene zkontrolujte po ujetí asi 100 mil.


3.4 Akumulátorová baterie
Hladina elektrolytu
Hladinu elektrolytu kontrolujte pravidelně v každém článku a doplňujte destilovanou vodou, vždy když klesne pod separátory nebo značku u plnících akumulátorů. Akumulátor však nepřeplňujte ! Většinou je obal průsvitný a umožňuje tak kontrolovat hladinu elektrolytu bez nutnosti otevírání zátek. Po doplnění je vhodné jet s vozidlem, zvláště v mrazivém počasí, aby došlo k dokonalému smíchání kyseliny a vody a zabránilo se tak zamrznutí.
Předcházející odstavec se netýká nových bezúdržbových akumulátorů. Pokud je nutné dolévat akumulátor často, zjistěte příčinu. Například se může akumulátor přebíjet nadměrným napětím z alternátoru, pak je třeba zkontrolovat dobíjecí soustavu. Po dobíjení akumulátoru se nedoplňuje elektrolyt alespoň půl hodiny, protože by mohlo dojít k přeplnění.
Velikost napětí
Velikost napětí akumulátorové baterie lze zjistit změřením hustoty elektrolytu v každém článku hustoměrem a měřením napětí mezi vývody při zatížení pomocí vybíjecího zařízení. Vybíjecí zařízení asi běžný řidič vlastnit nebude, ale hustoměr k měření hustoty elektrolytu (obr. A8) si lze obstarat celkem levně v obchodech s autopříslušenstvím. Charakteristická hustota plně nabitého článku je od 1,275 a vybitého 1,120. Je důležité, aby byly hustoty jednotlivých článků stejné. Nízká hodnota v jednom článku upozorňuje na vnitřní vadu a zapříčiňuje nestabilní napětí akumulátoru.

A8 A.8 Měření hustoty jednotlivých článků akumulátoru hustoměrem.

Zapojení v elektrickém obvodu
Vývody a svorky akumulátoru musí zůstat čisté k zajištění dobré vodivosti. Při čištění vývodů vyjměte akumulátor, ale vždy jako první odpojte mínusovou svorku.Jsou-li vývody kabelů nebo stojan akumulátoru zkorodované, lze korozi odstranit tlakovou teplou vodou a obroušením brusným papírem. Při spojování kabelů namažte oba vývody a podstavec tenkým filmem plastického maziva. Je třeba také zkontrolovat čistotu ukostřovacího pásu motoru a jeho spojení.


3.5 Chladící soustava
Celková kontrola
Zkontrolujte pečlivě těsnost všech hadic spojů soustavy chlazení a topení. Zvlášť věnujte pozornost spojům čerpadla, těsnění hlavy válců, chladiče (a chladiče jako celku) a vypouštěcí zátce. Prohlédněte hadice, zda nejsou zduřelé, popraskané nebo jinak poškozené. Prozkoumejte také žebra chladiče, zda nejsou poškozená nebo zanesená nečistotami.

Řemen větráku
Zkontrolujte napnutí a stav řemene dle odstavce Alternátor.

Množství chladící kapaliny
Množství chladící kapaliny se kontroluje alespoň jednou týdně a podle potřeby se doplňuje. Kontrola se provádí při studeném motoru, zahřátý motor nechte nejprve vychladnout. Víčko chladiče uchopte přes silnou textilní látku k zabránění možnému opaření a pomalu otáčejte k prvnímu dorazu. Po uvolnění tlaku ze soustavy přes přetlakový ventil můžete víčkou vyjmout (obr. A9). Hladina chladící kapaliny má dosahovat 25 mm pod spodní část plnícího hrdla chladiče. Je-li hladina znatelně nižší, je možné, že je někde netěsnost, proto zkontrolujte hadice a jejich spoje. Pozn.: Při dolévání chladící kapaliny kontrolujte poměr destilované vody a nemrznoucí kapaliny.

A9 A.9 Kontrola hladiny v chladiči.

Nemrznoucí směs
Protože vlastností nemrznoucí směsi je zvýšení bodu varu chladící kapaliny a snížení bodu tuhnutí, je nazývána směsí celosezónní a je použita stále v chladící soustavě, aby poskytla maximální ochranu při přehřívání a mrazu. Přítomnost inhibitoru koroze ve většině nemrznoucích kapalin také pomáhá chránit proti korozi a vzniku vodního kamene v chladící soustavě. V zimních měsících je NUTNÉ používat nemrznoucí směs k ochraně proti zamrznutí. Koncentrace směsi je závislá na tom, do jaké mínusové teploty má chránit. Ředění se se provádí podle pokynů výrobce. Před plněním soustavy nemrznoucí směsí zkontrolujte všechny hadice a spoje, podle potřeby je vyměňte nebo dotáhněte. Po naplnění motor zahřejte na provozní teplotu a zkontrolujte těsnost celé chladící soustavy. Na chladič nalepte nálepku se zapsaným datem plnění. Koncentraci nemrznoucí směsi kontrolujte pravidelně a v každém případě na začátku zimní sezóny. Hustotu směsi lze kontrolovat vhodným hustoměrem.

Vypouštění chladící kapaliny
Chladící soustavu je třeba zcela vypustit, vypláchnout a naplnit novou nemrznoucí směsí nejméně vždy po dvou letech nebo dle doporučení výrobce. Podrobný postup vyplachování najdete v kapitole Chladící soustava.


3.6 Spojka
Při správném seřízení je vůle 3,5 mm mezi seřizovací maticí na vnějším vedení lanka a opěrou na skříni spojky. Tato vůle je potřebná kvůli tepelné roztažnosti při pracovní teplotě spojky a je přiměřeným opatřením při opotřebení spojky mezi údržbami. Při kontrole vůle zvedněte a podložte přední část vozidla, tahem za vnější vedení lanka vymezte vůli a změřte ji tykadlovou měrkou (obr. A10). Je-li nutné vůli seřídit, sešlápněte úplně spojkový pedál a uvolněte ho. Povolte zajišťovací matici a seřizovací maticí seřiďte vůli na správnou hodnotu. Po utažení zajišťovací matice vůli znovu zkontrolujte.

A10 A11
A.10 Nastavení vůle ovládacího lanka spojky. A.11 Kontrola hladiny oleje v převodovce.


3.7 Manuální převodovka
Množství oleje ve skříni převodovky se kontroluje až po určité době po zastavení vozidla na rovné ploše, protože olej přip provozu pění a zvedá hladinu, která pak nesprávně ukazuje množství mazacího oleje. Hladina se kontroluje plnícím otvorem na levé straně skříně převodovky, k vyjmutí zátky potřeba speciální klíč se čtyřhrannou hlavou. Předepsaná hladina oleje má dosahovat po dolní hranu plnícího otvoru. Podle potřeby doplňujte převodovým olejem SAE 80 EP (obr. A11). Nedostatek oleje v převodovce může být způsoben jeho unikáním, tomu je třeba zabránit, aby hladina nebyla příliš nízká.


3.8 Automatická převodovka
Množství hydraulické kapaliny
Množství hydraulické kapaliny se doporučuje kontrolovat hned po krátké jízdě (3-5 km), když je zahřátá na normální pracovní teplotu. Postavte vozidlo na rovnou plochu, zatáhněte ruční brzdu, nastartujte motor a nechte běžet. Posunujte ruční pákový ovladač přes všechny polohy nejméně třikrát a pak ho nechte v poloze P. Motor nechte odpočinout 1-2 minuty. Měrka pro kontrolu množství hydraulické kapaliny je umístěna v plnící trubce převodovky na pravé zadní straně motoru (obr. A12). Při zastaveném motoru vyjměte měrku a očistěte ji hadrounebo koskem papíru. Zasuňte měrku celou do plnícího potrubí a hned ji zase vyjměte. Hladina kapaliny musí být mezi ryskami na měrce. Doplňte podle potřeby do správné výšky, rozdíl mezi dolní a horní ryskou na měrce je 0,6 litru. Pro doplňování používejte pouze kapalinu do automatických převodovek M2C-33F. Převodovku NEPŘEPLŇUJTE, jinak se bude hydraulická kapalina zavzdušňovat. Kontrolu hladiny provádějte, když je skříň převodovky studená, protože je-li hladina ve studené skříni 10 mm pod ryskou maxima, bude při pracovní teplotě tuto rysku přesahovat, neboť vlivem zahřátí kapalina zvětšuje svůj objem. Hladinu zkontrolujte znovu při normální pracovní teplotě.

Chladící otvory
Spodní strana převodovky, zvláště chladící otvory se nesmí zanést blátem apod., jinak se může převodovka přehřát. Chladící otvory jsou obdélníkové výstupky s mřížkou na krytu měniče.

A12 A13
A.12 Kontrolní měrka u automatické převodovky je umístěna vpravo vzadu v motorovém prostoru. A.13 Hladina oleje v diferenciálu zadní nápravy má dosahovat po spodní okraj otvoru.


3.9 Zadní náprava
Množství oleje
Množství oleje v zadním diferenciálu se kontroluje při vozidle postaveném na rovné ploše, aby bylo zaručeno přesné změření. Plnící zátka je umístěna na levé straně skříně diferenciálu vpředu hned u hnacího hřídele. K vyšroubování zátky je potřeba použít speciální klíč, podobně jako u převodovky (obr. A13). Předepsaná hladina oleje má dosahovat po dolní hranu plnícího otvoru. Podle potřeby doplňujte převodovým hypoidním olejem SAE 90.


3.10 Pérování
Celková kontrola
Zkontrolujte tlumiče na výskyt netěsností pod pístní tyčí. Zkontrolujte činnost tlumičů, tj. zda není jejich pohyb příliš tuhý nebo lehký nebo zda se nezasekávají. Zkontrolujte stav pohyblivých kulových kloubů řízení přední nápravy. Přitom se doporučuje zvednout kolo, aby se volně otáčelo při podloženém dolním ramenu nápravy. Zkontrolujte rovněž manžety na vnitřních koncích dolních a horních ramen a upevňovací pryže stabilizační tyče (obr. A14). Opotřebené nebo vadné části je třeba vyměnit co nejdříve.

Sbíhavost předních kol
Rychlou a snadnou kontrolu sbíhavosti předních kol lze provést prozkoumáním opotřebení vzorku běhounu pneumatik. Při zjištění nestejnoměrného opotřebení je nutné provést seřízení, které provádí servis, protože má potřebné speciální vybavení pro tuto činnost.

Kulové klouby přední nápravy
Kulové klouby přední nápravy se musí mazat každých 36 000 mil. Přední část vozidla musíte zvednout a demontovat přední kola, aby byl umožněn přístup k těmto kloubům. Sejměte krytky a použijte mazací lis s vhodnou koncovkou, každý kloub naplňte vhodným víceúčelovým mazivem (obr. A15). Po doplnění maziva nasaďte zpět očištěné krytky.

Ložiska předních kol
Ložiska předních kol se musí vyčistit a namazat každých 36 000 mil. Podrobnější popis naleznete v kapitole Přední náprava.

A14 A15
A.14 Kontrolní místa na přední nápravě. Kontrolujte kulové klouby a jejich ochranné manžety. A.15 Mazání kulových kloubů přední nápravy pomocí mazací pistole s vhodnými nástavci.


3.11 Řízení
Zkontrolujte kulové klouby na koncích řídících tyčí, nejsou-li opotřebené a jejich pouzdra, nejsou-li na nich trhliny nebo jiná poškození. Prozkoumejte manžety řízení, zda nejsou potrhané nebo jinak poškozené. V případě poškození je třeba je vyměnit, jinak se dostává do převodky řízení prach a voda, což má nepříznivé následky. Zkontrolujte upevnění převodky řízení.


3.12 Rozdělovač
Promazání
Promazání rozdělovače se provádí zároveň s výměnou motorového oleje. Víčko rozdělovače odjistěte a vyjměte, stáhněte rotační raménko (palec) z hřídele a kápněte 1-2 kapky čistého motorového oleje na plst v hřídeli rozdělovače (obr. A16). Lehce namažte vačku vysokoviskózním mazivem. K rovnoměrnému nanášení maziva na vačku použijte šroubovák nebo jiný podobný nástroj (obr. A17). Na zadní straně pružícího ramena musí vzniknout při otáčení vačky malý pás maziva.Vačku ale nepřemazávejte, pečlivě setřete nadbytečné mazivo a zkontrolujte, zda jsou kontakty přerušovače dokonale čisté a suché. Nasuňte zpět raménko (palec) a víčko rozdělovače. Podrobnější popis kontroly a výměny kontaktů přerušovače naleznete v kapitole Seřizování.

A16 A17
A.16 Mazání hřídele rozdělovače. A.17 Mazání vačky rozdělovače.


3.13 Brzdová soustava
Množství brzdové kapaliny
Hladina brzdové kapaliny se udržuje mezi ryskami MIN a MAX na boku nádržky hlavního brzdového válce (obr. A18). Při doplňování nejdříve očistěte okolí plnícího víčka a pak jej teprve vyšroubujte.Dělící přepážku (stěnu) v nádržce udržujte stále ponořenou. Před nasazením víčka zkontrolujte čistotu jeho ventilačního otvoru. J etřeba poznamenat, že brzdová kapalinapři styku s nátěrem způsobuje jeho poškození, proto se musí při rozlití okamžitě otřít nebo omýt studenou vodou z potřísněné plochy. Hladina kapaliny v nádržce po určité době nepatrně klesá, jak se písty brzdového třmenu vysunují vlivem opotřebení brzdových destiček, což je normální. Pokud však hladina příliš klesá nebo je nutné kapalinu často doplňovat, jsou někde v brzdové soustavě netěsnosti a je třeba zjistit jejich příčinu. Brzdová kapalina se kompletně vyměňuje každých 18 000 mil nebo 18 měsíců, podle toho co nastane dříve.

A18 A19
A.18 Hladina brzdové kapaliny v nádržce se udržuje u hodnoty MAX. A.19 Výměna brzdových destiček se provádí při opotřebení na 3 mm.

Brzdové potrubí, hadice a těsnění
Všechna hydraulická potrubí, hadice a spoje se pravidelně vizuálně kontrolují na netěsnosti, korozi a odření. Jako preventivní údržba se každých 36 000 mil vyměňují všechna těsnění v brzdové soustavě a prozkoumávají všechny ohebné hadice, podle potřeby pak vyměňují. Postupy při výměně jednotlivých částí brzdové soustavy jsou posány v kapitole Brzdová soustava.

Seřízení brzd
Obě přední kotoučové a zadní bubnové brzdy jsou samoseřizovací a proto je není nutné pravidelně seřizovat. Kontrola činnosti samoseřizovacího mechanismu zadních brzd se provádí prozkoumáním brzdových čelistí. Ruční brzdu běžně není třeba seřizovat, seřizuje se společně seřizovacím mechanismem zadních čelistí. Pokud brzdy nefungují nebo až při opakovaném pumpování pedálem začne klást odpor, znamená to, že je v brzdové soustavě vzduch a brzdy netěsní. V kapitole Brzdová soustava je podrobně posáno odstranění tohoto stavu.

Brzdové destičky
Při prohlídce brzdových destiček se musí demontovat přední kola. Zkontrolujte opotřebení destičky změřením tloušťky obložení destičky, jak ukazuje obrázek A19. Je-li tloušťka obložení kolem 3 mm, nikdy však méně než 1,5 mm, musí se destičky vyměnit. Brzdové destičky se vždy vyměňují v celé sadě po čtyřech kusech, aby byla zachována rovnoměrnost brzdění. Pokud při prohlídce destičky nevyměňujete, zajistěte, aby byla při provozu vozidla do další servisní prohlídky tloušťka obložení dostatečná. Postup výměny brzdových destiček je podrobně popsán v kapitole Brzdová soustava.

Brzdové čelisti
Při prohlídce obložení brzdových čelistí se musí demontovat zadní kola a brzdové bubny. Než budete demontovat brzdové bubny, ujistěte se, že je uvolněna ruční brzda.Brzdové bubny, čelisti a zadní talíře vyčistěte pomocí měkkého kartáče. Buďte opatrní, aby jste nevdechovali prach z azbestového obložení, který škodí zdraví. Změřte tloušťku obložení čelistí (obr. A20). Je-li materiál obložení opotřeben na minimální přípustnou tloušťku 1,5 mm u lepeného obložení nebo 1 mm nad hlavami nýtů u nýtovaného obložení anebo není-li již dostatečná tloušťka obložení do příští prohlídky, musí se vyměnit. Brzdové čelisti se vyměňují v sadě po čtyřech kusech, nestačí vyměnitpouze jeden pár čelistí. Prohlédněte brzdové obložení, zda není potřísněno olejem, mazivem nebo brzdovou kapalinou. Pokud je, musí se nejprve zjistit a odstranit příčina a pak až vyměnit čelisti. Příčina se musí odstranit ihned. Zkontrolujte brzdové válečky, zda jsou těsné. V případě netěsností, musí se vyměnit těsnění nebo brzdový váleček. Podrobnosti k výměně brzdových čelistí jsou uvedeny v kapitole Brzdová soustava.

A20 A.20 Tloušťka obložení zadních čelistí musí být nejméně 1 mm.

Ruční brzda
Ruční (parkovací) brzda se kontroluje, aby byla zajištěna její správná činnost. Zkontrolujte pohyblivost a správné umístění lanka ve veden. Lanko promažte tenkou vrstvou plastického maziva na vyrovnávací konzole a na místě výstupu z bowdenu. Promažte všechny pohyblivé části a zkontrolujte jejich volný pohyb.
Jak již bylo uvedeno, volný chod ruční brzdy není třeba běžně seřizovat, protože se seřizuje automaticky samoseřizovacím mechanismem na zadních brzdových čelistech. Pokud je však chod páky ruční brzdy nadměrný, seříďte jej následovně: Při uvolněné páce ruční brzdy (dole) zkontrolujte, zda jsou přenášecí páky uvnitř kompletu zadní brzdy v kontaktu se zarážkami - stlačením čepů na vnitřních stranách brzd (obr. A21). Nepatrný pohyb čepu by měl být znatelný. Seřízení se provádí na pravé straně středového tunelu na držáku bowdenu (obr. A22). Seřízení vůle lanka lze provést seřizovacími maticemi, dokud nejsou mimo závit bowdenu.
Seřízení zkontrolujte stlačením čepů na každé brzdě. Na každé brzdě by měl být pohyb čepu 0,5-1 mm. K vyrovnání rozdílné vůle lze lanko posunout rukou na potřebnou stranu. Pokud je vůle mezi čepy nerovnoměrná, seřiďte celkový pohyb čepů na obou stranách dohromady v rozsahu 1-2 mm. Tím vznikne na jedné straně nulová vůle.

A21 A22
A.21 Kontrola seřízení ruční brzdy stlačením čepu na brzdovém talíři. A.22 Seřízení ruční brzdy se provádí vymezením vůle lanka na držáku pod podlahou na levé straně.


3.14 Kola a pneumatiky
Stav pneumatik
Stav pneumatik se kontroluje pravidelně jako bezpečnostní opatření. Měření hloubky vzorku běhounu se provádí vhodným měřidlem na každé pneumatice. Pneumatiky se vyměňují nejpozději při opotřebení vzorku na 1,7 mm po celém obvodu a v celé šířce běhounu. Doporučuje se však vyměnit pneumatiky dříve, protože mají větší pravděpodobnost defektu a zapříčiňují menší ovladatelnost vozidla, zvláště v mokrém počasí.
Zkontrolujte vizuálně plášť pneumatiky, není-li pořezaný, nevystupuje-li kordová vrstva nebo nejsou-li na něm vypoukliny a boule. Naleznete-li některou z těchto závad, pneumatiku vyřaďte.
Abnormální opotřebení pneumatiky může být způsobeno nesprávným huštěním pneumatiky, nevyvážeností kola, neseřízenou geometrií nápravy nebo mechanickými nepravidelnostmi jako volná nebo zadřená ložiska kol, nerovnoměrnost brzdění nápravy, házivost kolových disků nebo brzdových kotoučů, nadměrné vůle nebo poškození nápravy, volné klouby řízení, nefunkční tlumiče pérování.


3.15 Osvětlení, kontrolní světla a přístroje
Činnost všech světel se pravidelně kontroluje a vadné žárovky se podle potřeby vymění. Činnost všech kontrolních světel, včetně zámku řízení, stěračů, vytápění zadního okna apod. se pravidelně kontroluje. Funkce přístrojů se kontroluje za jízdy.


3.20 Servisní údaje
Náplně
Olejová vana včetně filtru:
- 1300 OHV 3,5 l
- 1600 OHV 3,5 l
- 1600 OHC 3,5 l
- 2000 OHV 3,5 l
Převodovka:
- typ A - motory OHV 0,9 l
- typ B - motory OHC 1,35 l
Automatická převodovka 6,4 l
Zadní náprava:
- všechny mimo 2000 1,0 l
- model 2000 1,1 l
Chladící soustava včetně topení:
- 1300 OHV 5,8 l
- 1600 OHV 6,3 l
- 1600 OHC 6,5 l
- 2000 OHC 7,1 l
Palivová nádrž 54 l
Nádrž ostřikovačů 1,4 l
Doporučená maziva:
Motorový olej HD Motor oil
Manuální převodovka EP Gear oil SAE 80 (SQ-M2C-9008-A)
Automatická převodovka Automatic transmission fluid, type M2C-33-F (SQ-M2C-9007-AA)
Zadní náprava Hypoid gear oil SAE 90 (SQ-M2C-9002-AA)
Převodka řízení:
- bez posilovače Hypoid gear oil SAE 90 (S-M2C-4053-AS nebo E-M2C-29)
- s posilovačem Oil SAE 40 (SS-M2C-9001-AA)
Posilovač řízení Automatic transmission fluid, type M3C-33-F (SQ-M2C-9007-AA)
Mazací místa Lithium base grease (EM1C-3 s molybdenem disulfidem)
Brzdová soustava Disc brake fluid (ESEA-M6C-1001-A)
Chladící soustava Anti-freeze, 45 % roztok (SM-97B-1002-A)

Tlaky v pneumatikách (v kg/cm2)
Model Rozměr pneu Běžné zatížení Plné zatížení
přední zadní přední zadní
1300 saloon 5,60-13 1,6 1,7 1,9 2,1
1300 estate 6,00-13 1,5 1,6 1,9 2,5
1600 saloon 165SR-13 1,6 1,6 1,82,0
1600 estate 165SR-13 1,6 1,6 1,8 2,5
2000 saloon 165SR-13 1,8 1,8 2,0 2,5
185HR-13 1,6 1,6 2,0 2,1
2000 estate 165SR-13 1,8 1,8 2,0 2,8
185HR-13 1,6 1,7 1,8 2,3